Истражувања

BylaZora_Header_1На Градиште во Кнежје досега се вршени повеќе археолошки интервенции. Најчесто се работело за сондажни, односно контролни ископувања на различни позиции на Градиштето. Систематските истражувања главно се вршат на акрополот од 2008 година и сеуште се во тек.

повеќе детали

Резултати од истражувања

B870Истражувањата на акрополниот дел на Билазора открија низа наоди погодни за решавање на хронолошките прашања. Меѓу другото, овозможија документирање на основните развојни етапи или фази на употреба на дадениот простор.

повеќе детали