На Градиште во Кнежје досега се вршени повеќе археолошки интервенции. Најчесто се работело за сондажни, односно контролни ископувања на различни позиции на Градиштето. Систематските истражувања главно се вршат на акрополот од 2008 година и сеуште се во тек.

1976 – Убикација, И. Микулчиќ

1990 – Сондажни ископувања, Г. Микулчиќ

1994 – Сондажни ископувања на базенот во подножјето, З. Георгиев и С. Данев

2001 – Сондажни ископувања на јужна некропола, С. Данев

2008 – 2012 – Ископувања на акрополот, заедничка македонско – американска соработка, под раководство на С. Данев и В. Најдингер

2013 – 2015 – Детални систематски истражувања, капитален проект на УЗКН и Министерството за култура, заеднички проект на ОУ Народен музеј – Свети Николе и Филозофски факултет – Скопје, под раководство на Драги Митревски

2016 – Проект од национален интерес на Министерството за култура, заеднички проект на ОУ Народен музеј – Свети Николе и Филозофски факултет – Скопје, под раководство на Драги Митревски

DSC09567