ОУ „НАРОДЕН МУЗЕЈ“
Свети Николе

Плоштад Илинден бб
2220 Свети Николе

Телефон: +389 32 443 610

Е-пошта: narodenmuzejsvnikole@yahoo.com
Веб страна: www.muzejsvnikole.com.mk