Странски студенти ќе плаќаат за да учествуваат во истражувањата на Билазора

Локалитетот кај Кнежје – уникатен во средна Европа

27 10 2015

Дневник